Logowanie
Rejestracja
Regulamin strony i rozgrywek

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ ZOZOLE.PL

§ 1

 1. Właścicielem strony www.zozole.pl (strona internetowa) jest spółka Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO SA [właściciel] z siedzibą w Warszawie przy ul. Chrzanowskiego 8b, 04-392 Warszawa, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 40.866.000,00 złotych,  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000073310, posiadająca NIP 639-001-03-91.
 2. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę.
 3. Oferta – oferta zamieszczona przez właściciela na stronie.
 4. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przykładowo: nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, adres e-mail rodzica/opiekuna , adres IP, a opcjonalnie zainteresowania Użytkownika i jego zdjęcie lub avatar.

§2
Postanowienia ogólne

 1. Operatorem strony internetowej jest właściciel.
 2. Przeznaczenie strony internetowej: prezentację oferty oraz  dostęp do gier i zabaw interaktywnych o charakterze zręcznościowym i edukacyjnym, dobranych w taki sposób, aby przy okazji zabawy rozwijać u dzieci umiejętności językowe, plastyczne i matematyczne oraz logiczne myślenie.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.
 4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 3 lub dopuszcza się działań opisanych w pkt. 3, właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 5. W przypadku, gdy w niniejszym Regulaminie jest mowa o prawach lub obowiązkach Użytkownika przyjmuje się, że wszelkie działania i zaniechania Użytkownika w związku z korzystaniem z praw lub wykonywaniem obowiązków przewidzianych w Regulaminie będą podejmowane na odpowiedzialność lub za zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna Użytkownika na zasadach określonych poniżej.   

§3
Odpowiedzialność za treść

 1. Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie.
 2. Informacje zamieszczane przez właściciela na stronie są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże właściciel nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony. Właściciel zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu strony w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania strony.
 3. Właściciel udziela wiążących informacji, porad, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany oferty internetowej, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści oferty internetowej są odpowiednie dla Użytkownika i jego celów.
 5. Właściciel może usunąć lub zablokować treści: a) naruszające Regulamin lub b) znajdujące się na stronie dłużej niż dwanaście (12) miesięcy. Właściciel zablokuje lub usunie ze strony treści na prośbę Użytkownika, który je tam umieścił.
 6. Właściciel może umieszczać na stronie treści o charakterze komercyjnym.
 7. Użytkownik, korzystając ze stron, nie jest uprawniony do wywierania wpływu na świadczone usługi (w tym wyniki gier lub aplikacji) w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez złamanie lub próbę złamania zabezpieczeń strony lub znalezienia luk w systemie zabezpieczeń strony, a także poprzez korzystanie z narzędzie pozwalających uzyskiwać wyniki w sposób zautomatyzowany. Każde takie działanie zostanie uznane za naruszenie Regulaminu i spowoduje usunięcie przez Właściciela wyników w grach lub aplikacjach, z których korzysta Użytkownik z mocą wsteczną.
 8. Użytkownik odpowiada za wszystkie podejmowane przez siebie czynności w związku z korzystaniem ze strony i w przypadku wyrządzenia szkody jest zobowiązany do jej naprawienia.

§4
Prawa autorskie

 1. Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz właściciela bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).
 2. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowanie, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody właściciela, chyba że regulamin stanowi inaczej.
 3. Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że w danym przypadku określono inaczej. Ustawianie hiperlinków na stronie, w szczególności deep links, inline-links lub linków w technologii Frame, jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą właściciela.
 4. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

§5
Wskazówki techniczne

 1. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści. Właściciel zastrzega, że najlepszą jakość użytkowania można osiągnąć stosując przeglądarkę internetową w najnowszej wersji oferowanej przez producenta.
 2. W trakcie korzystania ze strony na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pliki typu cookies, konieczne do prawidłowego korzystania ze strony.
 3. Dostęp do strony jest bezpłatny lecz korzystanie z niektórych funkcji wymaga rejestracji.

§6
Ochrona prywatności

 1. Właścicielem danych osobowych jest spółka Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO SA [właściciel] z siedzibą w Warszawie przy ul. Chrzanowskiego 8b, 04-392 Warszawa, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 40.866.000,00 złotych,  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000073310, posiadająca NIP 639-001-03-91. Danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych użytkowników.
 2. Administratorem danych działającym na podstawie umowy o powierzeniu administracji danych osobowych jest Margomedia Sp. z o.o. mająca siedzibę w Raciborzu, ul. Batorego 7/4 , 47-400 Racibórz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295708 , posiadająca kapitał zakładowy w wysokości  50.000 złotych, NIP: 639-192-83-69 oraz REGON: 240813540.
 3. Poniżej znajdują się zasady ochrony prywatności obowiązujące w związku z korzystaniem ze strony. Rekomenduje się Użytkownikom, a zwłaszcza przedstawicielom ustawowym (rodzicom) lub opiekunom Użytkowników (dalej łącznie zwanym "rodzicami/opiekunami" lub "rodzicem/opiekunem") zapoznanie się z tymi zasadami. Niniejsze zasady regulują wszelkie sposoby przetwarzania (w tym gromadzenie, wykorzystywanie, przekazywanie, przechowywanie i usuwanie) danych umożliwiających identyfikację (dotyczy to jakichkolwiek informacji, przy użyciu których można zidentyfikować osobę fizyczną oraz informacji z nimi powiązanych) wszelkich osób fizycznych, które są Użytkownikami strony Właściciela.
 4. Zasady te dotyczą przetwarzania danych osobowych bez względu na sposób ich gromadzenia (m.in. aktywny lub bierny, online lub offline) oraz miejsce przebywania osób, od których dane pochodzą.
 5. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania przez Właściciela danych osobowych można kierować na adres e-mail  Administratora - administrator@zozole.pl
 6. Właściciel będzie na ogół kierować się następującymi zasadami podczas przetwarzania danych osobowych:
  1. Dane osobowe będą gromadzone tylko w konkretnych, opisanych celach.
  2. Dane osobowe będą gromadzone wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji tych celów.
  3. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, w których zostały zebrane, z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszym Regulaminie lub za uprzednią zgodą zainteresowanej osoby.
  4. Dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim lub przesyłane do innych krajów z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszym Regulaminie lub za uprzednią zgodą zainteresowanej osoby.
  5. Właściciel będzie starać się okresowo sprawdzać i/lub aktualizować dane osobowe oraz akceptować prośby o ich zmianę.
  6. Aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, zostaną zastosowane wysokie standardy techniczne.
  7. Z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszym Regulaminie, dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację tylko tak długo, jak jest to niezbędne do zrealizowania celu przechowywania lub wymagane przez prawo.
   Ogólnie dane osobowe są przetwarzane w celu ułatwienia korzystania ze strony, a także ułatwienia korzystania z  oferty i usług Właściciela lub ulepszenia ich.
 7. Właściciel nie przetwarza danych osobowych w imieniu stron trzecich ani nie sprzedaje i nie udostępnia im danych osobowych do własnego, niezależnego użytku bez zgody zainteresowanej osoby. Właściciel udostępnia dane osobowe stronom trzecim, kiedy jest to niezbędne do realizacji usług, których nie świadczy sam, takich jak dostawy produktów Właściciela, w tym nagród w konkursach. Właściciel korzysta również z usług zewnętrznych firm hostingowych zajmujących się przechowywaniem na ich serwerach zgromadzonych przez nas danych osobowych oraz sprawdzaniem poprawności danych.
  W celu realizacji okresowo przeprowadzanych lub zlecanych przez Właściciela badań konsumenckich może udostępniać dane osobowe zewnętrznym firmom badawczym. Firmy takie mogą też w jego imieniu przechowywać w swoich bazach danych informacje dotyczące badań.
  Właściciel ujawni dane osobowe, kiedy będzie to wynikać z obowiązku prawnego na mocy wezwania sądowego lub nakazu sądowego, bądź w celu wyegzekwowania prawa.
 8. Zasady prywatności w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony od Użytkowników - dzieci w wieku poniżej 18 lat:
  Gdy dziecko w wieku poniżej 18 lat zarejestruje się na stronie w celu np. wzięcia udziału w konkursie, wymagane jest podanie adresu e-mil rodzica/opiekuna. Na adres rodzica/opiekuna zostanie przesłana prośba o aktywacje rejestracji (zgodnie z zasadą doble opt-in)
  1. Rodzic/opiekun dziecka w wieku poniżej 18 lat, od którego Właściciel zebrał dane osobowe, ma prawo do zapoznawania się z nimi i ich usuwania, a także do odmówienia dalszego zbierania takich danych osobowych i ich wykorzystywania. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem, pod adresem e-mail : administrator@zozole.pl
  2. W przypadku rodziców/opiekunów, którzy chcą zapoznać się z danymi osobowymi dotyczącymi ich dzieci będzie konieczne podanie nazw użytkownika i haseł używanych przez dzieci, a także własnego adresu e-mail do celów weryfikacji i kontaktu.
  3. Dzieci w wieku poniżej 18 lat mogą brać udział w konkursach. Jednak w przypadku zwycięstwa takiego dziecka zostanie wysłane odpowiednie powiadomienie na adres e-mail jego rodzica/opiekuna wprowadzony przez dziecko w momencie przystępowania do konkursu. Właściciel nie wymaga również wprowadzenia przez dziecko jakichkolwiek danych osobowych oprócz adresów e-mail bez wcześniejszego uzyskania zgody rodziców.
  4. Jeśli jakiekolwiek oferowane przez Właściciela działania na stronie umożliwiają dzieciom w wieku poniżej 18 lat publiczne ujawnienie danych osobowych (np. niemoderowane pokoje rozmów czy fora), przed zezwoleniem dziecku na korzystanie z takich funkcji Właściciel uzyska zgodę rodziców/opiekunów.
   Na stronie można korzystać z rozmaitych aplikacji  internetowych. Po zarejestrowaniu się na stronie / utworzeniu konta użytkownika  w jednej aplikacji na stronie można z niego korzystać również w innych aplikacjach.
   Rejestrować się na stronie / zakładać konta mogą zarówno dzieci, jak i dorośli. W przypadku rejestracji dziecka w wieku poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna - otrzymywana poprzez akceptację rejestracji otrzymaną na podany e-mail.
 9. W celu rejestracji / utworzenia konta na stronie będą przetwarzane takie dane osobowe jak adres e-mail w przypadku zakładania konta przez osobę pełnoletnią lub  rodzica/opiekuna prawnego, (jeśli konto tworzy dziecko w wieku poniżej 18 lat), imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, miejscowość i kod pocztowy a także płeć, opis zainteresowań i zdjęcie/awatar dziecka. Konieczne będzie również utworzenie nazwy użytkownika i hasła.

  Adres e-mail będzie używany do wysyłania informacji o konkursach lub imprezach organizowanych przez Właściciela, a także powiadomień dotyczących konta oraz innych komunikatów systemowych w razie potrzeby.

  Rodzic/opiekun akceptując rejestrację konta dziecka wyraża zgodę na otrzymywanie od Właściciela informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. Nr 1422). Zgoda może być w każdym czasie cofnięta.

  Dziecko należące do ZOZOKLUBU może okresowo otrzymywać w formie wiadomości e-mail na podany adres w procesie rejestracji lub wiadomości SMS na podany numer telefonu . Może również uczestniczyć w konkursach itp.

  W razie potrzeby będą przetwarzane dane osobowe takie jak imię i nazwisko dziecka, adres pocztowy, płeć, data urodzenia, adres e-mail i numer telefonu. Aby potwierdzić zatwierdzić zapisanie dziecka do ZOZOKLUBU na podany adres e-mail wysyłany będzie link aktywacyjny o treści:

  Drogi Rodzicu,
  Otrzymaliśmy zgłoszenie Twojego dziecka do klubu Zozole
  Aby to zgłoszenie było ważne, musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz używanie podanego adresu e-mail do celów zgodnych z regulaminem[link]. Zgodę tę wyrażasz przez akceptację poniższej deklaracji w formie kliknięcia w link aktywacyjny poniżej.
  W imieniu zgłoszonego w przesłanym formularzu dziecka, dobrowolnie przekazuję oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych przez Właściciela danych 'ZPC Mieszko S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chrzanowskiego 8B oraz Administratora danych,  'Margomedia’ Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Batorego 7 m 4, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. Nr 1182), w celu wydania kart członkowskich oraz w celach marketingowych, w szczególności w celu prowadzenia korespondencji listownej i elektronicznej związanej z działalnością klubu ZOZOKLUB. Zostałem/am poinformowany/a o prawie do ich wglądu, poprawiania oraz kontroli.
  Aktywuj jego konto, klikając w poniższy link:
  Tutaj będzie link (podane dane poniżej mają charakter przykładowy)
  Przekazane dane: Jan Nowak
  Data urodzenia: 24.09.2010r.
  Zainteresowania: Brak
  Adres: Prosta 99, 47-400 Racibórz
  Numer telefonu:
  Email: adres@email.pl
  Jeżeli powyższe dane są niepoprawne prosimy o odpowiedź na ten email z właściwymi danymi i nieklikanie linku aktywacyjnego.
 10. Użytkownicy mogą kontaktować się z działem obsługi klienta Właściciela w sprawie pytań lub uwag dotyczących Właściciela oraz jego produktów i usług wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail: administrator@zozole.pl. W przypadku takich kontaktów w razie potrzeby będą przetwarzane takie dane osobowe jak informacje o grupie wiekowej, adres e-mail, płeć, imię, nazwisko, adres pocztowy oraz numer telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego.
 11. Właściciel na stronie korzysta z plików cookie:
  1. Są to małe pliki danych umieszczane na komputerze lub innym urządzeniu przez przeglądarkę. Sam plik cookie nie zawiera ani nie gromadzi informacji. Może jednak zostać odczytany przez serwer lub przeglądarkę internetową, aby umożliwić świadczenie lepszych usług w witrynie — na przykład przez zapamiętywanie poprzednich zakupów lub danych konta.
  2. Właściciel stosuje pliki cookie, aby zapamiętywać wybory dokonane przez użytkownika, a także ułatwić mu korzystanie ze strony przez jej udoskonalenie i lepiej dopasować jej zawartość do jego potrzeb.

   Właściciel stosuje pliki cookie, aby zapamiętywać szereg informacji, w tym:
   • Ustawienia przeglądarki użytkownika, np. typ używanej przeglądarki i zainstalowane dodatki. Dzięki temu użytkownik odwiedzający stronę nie musi za każdym razem potwierdzać, że dysponuje sprzętem wystarczającym do korzystania z gier czy pobierania informacji. Właścicielowi umożliwia to również określenie liczby użytkowników korzystających z poszczególnych typów oprogramowania, aby następnie odpowiednio dostosować stronę w celu zapewnienia maksymalnej wygody podczas przeglądania.
   • Gry, w które gra użytkownik, najlepsze wyniki i postępy w grze — zależnie od funkcji poszczególnych gier. Stan gry zapisywany jest w lokalnych obiektach współużytkowanych języka Flash, czyli w plikach cookie Flash.
   • Stan zalogowania do konta
   • Informacje o przemieszczaniu się użytkownika na stronie i korzystaniu z niej. Właściciel nie gromadzimy danych osobowych w ramach tych informacji. Zbiera tylko dane statystyczne, aby móc zoptymalizować witrynę.
   • Niedawno wykorzystywane dane — aby zwiększyć wydajność. Jeśli plik cookie zawiera dane osobowe, są one zaszyfrowane, a więc bezpieczne.
 12. Niektóre pliki cookie istnieją do czasu zamknięcia przeglądarki, inne natomiast są przechowywane dłużej. Pliki cookie stosowane przez Właściciela istnieją przez maksymalnie 365 dni — chcemy mieć pewność, że nawet jeśli użytkownik odwiedza nas mniej więcej raz w roku, możemy znaleźć informacje o nim.
 13. Niektóre z funkcji strony są realizowane przez firmy zewnętrzne. Właściciel zawarł z nimi umowy regulujące sposób korzystania przez nie z danych. Mogą one używać danych wyłącznie w określonym przez Właściciela celu — między innymi dane nie są używane w połączeniu z danymi pochodzącymi od innych firm; Właściciel nie śledzi również zachowania użytkowników poza stroną.
 14. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Można zapobiec zapisywaniu takich plików na komputerze lub urządzeniu, wyłączając w przeglądarce ich akceptowanie. Niektóre przeglądarki obsługują tryb, w którym pliki cookie są zawsze usuwane po odwiedzinach w witrynie. Funkcja ta ma różne nazwy: InPrivate w przeglądarce Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej; incognito w przeglądarce Google Chrome w wersji 10 lub nowszej; funkcja trybu prywatnego w przeglądarce Firefox w wersji 3.5 lub nowszej, funkcja przeglądania prywatnego w przeglądarce Safari w wersji 2 lub nowszej, a także funkcja karty prywatnej/okna prywatnego w przeglądarce Opera w wersji 10.5 lub nowszej.
 15. Dokładne informacje na ten temat zawiera podręcznik użytkownika przeglądarki. W każdej chwili można usunąć pliki cookie, które już znajdują się na komputerze lub urządzeniu. Użytkownicy, którzy w ogóle nie akceptują plików cookie, również mogą odwiedzać stronę, ale Właściciel nie może gwarantować optymalnego korzystania z niej.
 16. Użytkownicy mogą w każdej chwili kontaktować się z Właścicielem w celu sprawdzenia i zaktualizowania swoich danych osobowych, które mogą być przechowane przez Właściciela lub na jego zlecenie (na zasadach powierzenia przetwarzania i przechowywania danych) przez firmę MARGOMEDIA sp. z o.o. . Prosimy w tym celu napisać e-mail na adres: administrator@zozole.pl. Przed uzyskaniem dostępu do danych i wprowadzeniem zmian na koncie konieczne jest zweryfikowanie tożsamości użytkownika. Wprowadzenie zmian może zająć do 5 dni roboczych.

  Dostęp do szeregu usług na stronie  jest chroniony ograniczeniami w oparciu o nazwę użytkownika i hasło konta. Należy zawsze wybierać takie hasło, które będzie trudne do odgadnięcia, i chronić je przed odkryciem przez inne osoby. Wszelkie nasze zewnętrzne transmisje danych osobowych są chronione za pomocą szyfrowania. Wszelkie przechowywanie danych, zarówno na komputerach obsługiwanych przez Właściciela, jak i u partnerów biznesowych, będzie podlegać pisemnym umowom.

  Ogólnie przetwarzanie danych osobowych będzie przebiegać zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i najlepszymi wzorcami postępowania w zakresie bezpieczeństwa danych. Postępowanie z danymi osobowymi jest regulowane przez udokumentowane zasady i procedury, do których należy ścisła kontrola dostępu fizycznego i logicznego, bezpieczne kopie zapasowe, praca awaryjna, ochrona przed złośliwym oprogramowaniem, monitorowanie oraz mechanizmy wykrywania luk w zabezpieczeniach.
 17. Właściciel może okresowo zmieniać zasady przetwarzania danych, aby odpowiadały one stosowanym metodom gromadzenia, wykorzystywania, przesyłania, przechowywania i/lub usuwania danych osobowych. Jeśli zmiany w zasadach będą miały znaczący i negatywny wpływ na prywatność osób, których zasady dotyczą, Właściciel dołoży starań, aby poinformować o takich zmianach wszystkie osoby, których to dotyczy.
 18. Użytkownik ma prawo uzyskania informacji o zapisanych swoich danych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także ich zmiany, uzupełnienia lub żądania zaprzestania przetwarzania. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych mogą się Państwo zawsze zwrócić do Właściciela za pośrednictwem adresu e-mail administrator@zozole.pl

§7
Postanowienia końcowe

 1. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.
 2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik może zgłaszać je właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres administrator@zozole.pl

  Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie.
scroll
Zozole Strona głównaMoje kontoProduktyStrefa GierRankingZozorozrywkaPunktacjaDla rodzicaKontaktRegulaminPolityka Cookies
Zaloguj się na swoje konto!
Wyślij nowe hasło na e-mail!
Zozolandia na facebook
Portal www.zozole.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij