Polityka prywatności strony internetowej zozole.pl

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera ogólne zasady gromadzenia, zabezpieczania i wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez Serwis, jak również uprawnienia przysługujące Użytkownikom w związku z ich Danymi Osobowymi oraz obowiązki Administratora.

§ 1
Definicje

 1. Administrator - MIESZKO S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073310, o numerze NIP: 6390010391, REGON: 273243857, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 40.866.000,00 zł (wpłacony w całości), wpisana do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem 000017483.
 2. Dane Osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za Dane Osobowe, jeżeli określenie na ich podstawie tożsamości osoby, której dane dotyczą wymagałoby nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
 3. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Serwis – strona internetowa pod adresem zozole.pl wraz z zestawem usług umożliwiających korzystanie z niej Użytkownikom.
 5. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

§ 2
Zakres przetwarzania Danych Osobowych

 1. W momencie odwiedzania Serwisu przez Użytkownika, Serwis zbiera dane przekazywane przez przeglądarkę, a dotyczące danej wizyty Użytkownika w Serwisie (np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP, nazwa domeny) oraz zwykłe logi systemowe. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem. Administrator nie zabiega o identyfikację Użytkowników.
 2. W Serwisie gromadzone są tylko te Dane Osobowe, które są niezbędne i adekwatne do celów, w jakich będą one przetwarzane. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do pełnego korzystania z funkcjonalności Serwisu. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości Serwisu, Administrator może okazjonalnie analizować pliki z logami w celu określenia: które podstrony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura Serwisu nie zawiera błędów itp.
 3. Ze względów technicznych, niektóre funkcjonalności Serwisu mogą wykorzystywać pliki cookies mogące zawierać Dane Osobowe, wysyłane do komputera przez Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera Użytkownika i jego danych. Więcej informacji o plikach cookies zamieszczono w „Polityce dotyczącej plików cookies, czyli tzw. "ciasteczek".
 4. Serwis może zawierać odnośniki do innych podstron (linki) ale fakt zamieszczenia linku nie oznacza, że Administrator ma jakikolwiek wpływ na funkcjonowanie czy zawartość serwisu linkowanego. Serwisy będą działać niezależnie od Administratora. Użytkownik winien mieć świadomość odrębności tych serwisów od Serwisu i każdorazowo zweryfikować we własnym zakresie politykę odwiedzanej za pośrednictwem linka witryny internetowej.

§ 3
Podstawa prawna przetwarzania i cele przetwarzania Danych Osobowych

 1. Podstawa prawną przetwarzania Danych Osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacja prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, o których mowa w ust. 2 poniżej.
 2. Dane Osobowe będą zbierane w związku z korzystaniem z Serwisu, w celu i zakresie niezbędnym do:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. marketingu własnych produktów lub usług Administratora, w tym organizowaniu kampanii reklamowych oraz promocji;
  3. umożliwienia lub ułatwienia Użytkownikowi wzięcia udziału w konkursach oraz loteriach organizowanych przez Administratora;
  4. umożliwienia lub ułatwienia Użytkownikowi wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych na oferty pracy, staże, praktyki u Administratora.
 3. W celach określonych w ust. 2 pkt i. – iii. Dane Osobowe zbierane są automatycznie i mogą być użyte w celu dostosowania wyświetlanej strony Serwisu do indywidualnych ustawień Użytkownika oraz prowadzenia analiz statystycznych dotyczących Użytkowników na potrzeby Administratora. Zgromadzone informacje mogą być także wykorzystane do ich udostępnienia uprawnionym organom, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości w przypadku uzasadnionego przypuszczenia popełnienia przez Użytkownika przestępstwa w Serwisie, a także na wniosek uprawnionych organów na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§ 4
Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny, wynikający z korzystania z funkcjonalności Serwisu, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz w zakresie celów marketingowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 3. Osobie, której Dane Osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 5
Zabezpieczenie Danych Osobowych

 1. Administrator zobowiązuje się do ochrony Danych Osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do nieujawniania ich osobom trzecim oraz do przetwarzania ich wyłącznie w celach określonych powyżej w § 3, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Administrator stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych Osobowych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowywane są Dane Osobowe.

§ 6
Przekazywanie Danych Osobowych do innych podmiotów, w tym poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

 1. Administrator nie przekazuje zgromadzonych Danych Osobowych podmiotom trzecim, z wyłączeniem podmiotów przetwarzających Dane Osobowe na zlecenie Administratora oraz w przypadku, gdy takie przekazanie jest konieczne ze względu na uregulowania prawne (na wniosek uprawnionych organów państwowych). W przypadku opisanym w zdaniu poprzednim zakres udostępnionych danych jest ograniczony do danych, których ujawnienie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
 2. Administrator nie przekazuje zgromadzonych Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Informacje na temat Polityki Prywatności oraz ochrony Danych Osobowych pozyskiwanych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu można uzyskać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: iod@mieszko.com.pl lub drogą pocztową na adres Administratora wskazany powyżej.
 2. Administrator zachowuje prawo do zmiany Polityki Prywatności. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Polityki Prywatności za pomocą stosownego komunikatu pojawiającego się w Serwisie.

Data opracowania: 24.08.2018 r.

Zozole Strona głównaProduktyZozorozrywkaDla rodzicaKontaktPolityka prywatnościPolityka Cookies
Zozolandia na facebook
Portal www.zozole.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij